REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE FIRMY STAKOM-EKO PARTNER SP. Z O.O. DLA WŁAŚCICELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY BYTÓW

§ 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytowie prowadzonego przez firmę STAKOM- EKO PARTNER Spółka z o. o. z siedzibą w Tuchomie, ul. Lipowa 9, 77-133 Tuchomie, zwanego w dalszej części regulaminu PSZOK.

§ 2

PSZOK jest czynny w następujące dni robocze każdego tygodnia:

 Wtorek 10.00 – 17.00  Czwartek 10.00 – 17.00   Sobota 9.00 – 15.00

§ 3

1. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z nieruchomości położonych na terenie gminy Bytów. 2. Przyjmowanie odpadów zbieranych selektywnie dostarczonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bytów będzie możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość lub adres zamieszkania na terenie gminy Bytów (np. dowód osobisty lub potwierdzenie zamieszkania). 3. Odpady zebrane selektywnie, pochodzące od właściciel nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych z terenu gminy Bytów, mogą być przyjmowane po przedłożeniu pisemnego oświadczenia osoby oddającej odpady, że pochodzą one od właściciela danej nieruchomości (podmiotu posiadającego nieruchomość w zarządzie) ze wskazaniem konkretnej nieruchomości. 4. Odpady zbierane selektywnie, dostarczane przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Bytów, przyjmowane będą po okazaniu dokumentu
potwierdzającego działalność na terenie gminy Bytów.

§ 4

1. W PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych niżej wymienione odpady:

1) w każdej ilości:

a) przeterminowane leki; b) chemikalia (farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, środki ochrony roślin nie będące odpadami niebezpiecznymi); c) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe; d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; e) meble i inne odpady wielkogabarytowe; f) zużyte opony; g) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone; h) papier i tektura; i) szkło; j) tworzywa sztuczne; k) metale; l) opakowania wielomateriałowe; m) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

2. W PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych niżej wymienione odpady:

1) w każdej ilości:

a) papier i tektura; b) tworzywa sztuczne; c) szkło; d) metale; e) opakowania wielomateriałowe;
f) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone;

2) w ograniczonej ilości – odpady wielkogabarytowe w ilości do 200 kg/nieruchomość/rok.

3. Za odpady dostarczone w ilościach większych niż wymienione w § 4 ust. 2 pkt 2 pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym w PSZOK cennikiem.

4. Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na koszt własny.

5. W PSZOK nie będą przyjmowane:

1) zmieszane odpady komunalne; 2) odpady budowlane zawierające azbest, smołę; 3) papa odpadowa; 4) odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe; 5) odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dotyczy odpadów niebezpiecznych), odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w § 4 ust. 1 i 2 lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikacje odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

§ 5

1. Przywieziony odpad powinien być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne przeniesienie odpadu do urządzeń znajdujących się na terenie PSZOK przez dostarczającego odpad, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu. Rozładunek zapewnia właściciel nieruchomości dostarczający odpad.

2. Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za pozwoleniem pracownika PSZOK oraz po okazaniu dokumentów wymienionych w § 3 ust. 2, ust. 3 lub ust. 4 niniejszego regulaminu.

3. Pracownik PSZOK przy braku możliwości sklasyfikowania przywiezionego odpadu
odmawia przyjęcia odpadu do PSZOK.
§ 6

1. Każdorazowe dostarczenie odpadu przez właściciela nieruchomości do PSZOK będzie potwierdzone dokumentem – kartą przyjęcia odpadów (kwit wagowy) wystawianą przez pracownika PSZOK po jego zważeniu.

2. Dokument, o którym mowa w ust.1. zwiera: a) w przypadku dostarczenia odpadów przez właściciela nieruchomości zamieszkałej – jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, czytelny podpis oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu. b) w przypadku dostarczenia odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych – nazwę nieruchomości i jej właściciela, czytelny podpis osoby oddającej odpady oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu. c) w przypadku dostarczenia odpadów przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej – firmę, pod która działa właściciel nieruchomości niezamieszkałej, czytelny podpis właściciela nieruchomości oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu.

§ 7

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.