CENNIK

ZA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE

ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

GMINA BYTÓW

DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena [zł/Mg]
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,00
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,00
15 01 04 Opakowania z metali 0,00
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,00
15 01 07 Opakowania ze szkła 0,00
16 01 03 Zużyte opony 0,00
17 01 01 (czysty gruz!!!) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 140,00 (w ilości do 1m3/gospodarstwo domowe/rok odpadu budowlanorozbiórkowe przyjmowane są nieodpłatnie)
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 220,00 (w ilości do 1m3/ gospodarstwo domowe/rok odpadu budowlanorozbiórkowe przyjmowane są nieodpłatnie)
17 09 04 (pobudowlane) Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 280,00 (w ilości do 1m3/gospodarstwo domowe/rok odpadu budowlanorozbiórkowe przyjmowane są nieodpłatnie)
20 01 01 Papier i tektura 0,00
20 01 02 Szkło 0,00
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 0,00
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 0,00
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 0,00
20 01 32 Leki 0,00
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające baterie 0,00
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,00
20 01 35* (np. jarzeniówki, żarówki) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 0,00
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 0,00
20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,00
20 01 40 Metale 0,00
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 0,00
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 0,00
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 0,00


Pobierz cennik w wersji PDF


CENNIK

ZA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE

ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

GMINA BYTÓW

DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena [zł/Mg]
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,00
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,00
15 01 04 Opakowania z metali 0,00
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,00
15 01 07 Opakowania ze szkła 0,00
20 01 01 Papier i tektura 0,00
20 01 02 Szkło 0,00
20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,00
20 01 40 Metale 0,00
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 0,00
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 370,00 (w ilości do 200 kg/nieruchomości/rok
odpady przyjmowane są nieodpłatnie)


Pobierz cennik w wersji PDF